Home      Informatie      Pedagogisch project
Pedagogisch project
 

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project
van onze school staan en dit mee helpen dragen.
Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project.
Verder en vooral in onze dagelijkse schoolwerking zal u merken en voelen hoe wij deze uitgangspunten concrete invulling trachten te geven.
U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.
Onderstaand schema helpt u alvast om onze schooleigen visie op christelijk geïnspireerd basisonderwijs te doorzien.

In een Christelijk geïnspireerde basisschool

Werken aan: Goed onderwijs
                     Waarde(n)volle opvoeding
                     Totale persoonlijkheidsontwikkeling

Op een eigentijdse schooleigen manier

Voor de grondslag van onze ideeën verwijzen we graag naar een ruimer document,
namelijk het Opvoedingsconcept van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen.

Vrije Basisschool Leiebloem Machelen:
Een Christelijk geïnspireerde basisschool
die op een eigentijdse manier goed onderwijs wil bieden,
samen met ouders wil werken aan een degelijke opvoeding,
en een optimale ontplooiing van de totale persoonlijkheid bij de kinderen nastreeft.

Zo zou je onze basisschool kunnen omschrijven.
Vooraleer elk item nader toe te lichten, willen wij u er op wijzen dat bovenstaande aspecten echt
in elkaar verweven zijn. Meteen wordt dan ook duidelijk dat er geen strakke aflijning
kan gemaakt worden tussen de verschillende domeinen, en dat alles in feite in functie staat
van het geheel: onze school.

 1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit.
  Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs
  en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie
  en in de katholieke traditie. Door onze schoolwerking zijn wij een dienst
  van de (kerk)gemeenschap aan jonge kinderen.
  Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met anderen, met de wereld
  en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende kracht, en krijgen we ook voeling met het mysterie tussen God en de mensen. Dit klinkt moeilijk, maar precies hierdoor durven wij als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen.
       Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:
  • het unieke van ieder mensenkind,
  • de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,
  • verbondenheid en solidariteit met anderen,
  • vertrouwen en hoop,
  • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,
  • openheid, respect en zorg voor mens en natuur,
  • verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,
  • vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,
  • zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties...

  Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan.
  We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:

  • de ontmoeting van elkaar in verbondenheid;
  • de verdieping in de Bijbelse Boodschap;
  • de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;
  • het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God.

  In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden,
  komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake, zodat onze kinderen
  deze kunnen opnemen in hun eigen levenstaal.

  We brengen kinderen thuis in verhalen en leren hen de verbinding leggen tussen deze verhalen
  en de existentiële vragen en ervaringen uit hun eigen leven en uit het leven van andere mensen. Daarvoor is communicatie nodig. Het inzicht in de eigen christelijke traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies.

  Er bestaat immers geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie.

  Ook zinvragen die zich aandienen in andere leergebieden komen uitdrukkelijk aan bod.

 2. Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

  We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ´goede´ mensen. Hierbij gaan we ervan uit dat elk kind uniek is, en richten we ons op een zo breed mogelijke ontwikkeling. We willen werken aan de harmonische ontwikkeling van de totale persoon en brengen kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

  • de wereld van taal en communicatie
  • de wereld van het muzische
  • de wereld van cijfers en feiten
  • de wereld van de techniek
  • de wereld van het samenleven
  • de wereld van verleden en heden
  • de wereld van het goede
  • de wereld van zingeving

  In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: we werken met leerlijnen
  waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen.

  Daarenboven zorgen we ervoor dat wat kinderen leren in de verschillende leergebieden
  en leerdomeinen toch zinvol samenhangt.

  We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden
  kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aankomt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken
  in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft, en is waarschijnlijk een levenslang proces.
  Zo leggen wij de basis voor 'levenslang leren'.

 3. We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

  We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten
  bij die positieve ingesteldheid.
  Leren is immers niet 'vullen met alle mogelijke kennis'. Onze kinderen zijn zelf actief betrokken
  in het leren, en bouwen zo nieuwe kennis, inzichten en nieuwe vaardigheden op.
  Onze opvoeding wordt gedragen door:

  • onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind.
   We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling
   van ieder kind. Hierdoor werken we aan een hoge betrokkenheid van onze kinderen
   bij het schoolgebeuren.
  • de pedagogie van verbondenheid.
   Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking.
  • de pedagogie van de hoop.
   We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven
   in de groeikansen van kinderen. Wij willen hen er ook zelf leren op vertrouwen dat ze, ondanks hun grenzen en beperkingen, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden
   in hun groei.
  • de pedagogie van het geduld
   Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld. Zo niet kan hoop omslaan in wanhoop, en dan is opvoeding onmogelijk.

  Om dit te kunnen realiseren verwachten wij van onze leerkrachten dat ze onder andere:

  • model staan voor goed leren
  • strategische vragen stellen
  • aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen
  • zinvolle contexten aanbieden
  • interactieprocessen begeleiden
  • peilen naar de vorderingen, ze interpreteren, ze opvolgen en erover rapporteren
  • steeds helpend en coachend aanwezig zijn

 4. We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

  We streven ernaar onze kinderen steeds centraal te stellen, meer nog: elk kind op zich centraal
  te stellen, door het te omringen met brede zorg. We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilig gevoel: welbevinden heet dat. Daarvoor is pedagogie van hoop en geduld essentieel.

  Onze brede zorg heeft twee dimensies
  We hebben aandacht voor de ´gewone zorgvragen´ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, maar mogelijks ook problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.
  Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden
  van de kinderen, bijvoorbeeld door deskundig te diagnosticeren en te differentiëren.
  We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ´bijzondere zorgvragen´. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra ...
  Binnen de school vertaalt zich dit in de specifieke werking van zorgcoördinator, GOK-leerkracht
  en taakleraar; en zeker ook in de dagelijkse opdracht van elke leerkracht.

 5. Onze school als gemeenschap en als organisatie

  We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren
  ieders verantwoordelijkheid, en trachten te zorgen voor een goede en vlotte organisatie.
  Onze school wordt gedragen door een heel team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

  We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs...

  • ...met de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen.
   Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school.
  • ...met het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid
   van de school, en de dagelijkse bestuurstaak afvaardigt aan de directeur.
  • ...met externe begeleiders die onze werking ondersteunen, zowel op vlak van vorming,
   van beroepsvervolmaking en van zorg om kinderen.
  • ...met de parochiegemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit
   in de school gewerkt wordt.
  • ...met de mensen om ons heen, die merken en voelen hoe wij gestalte geven
   aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

Ziezo, tot hier ons uithangbord:

Vrije Basisschool Leiebloem Machelen:
Een Christelijk geïnspireerde basisschool
die op een eigentijdse manier goed onderwijs wil bieden,
samen met ouders wil werken aan een degelijke opvoeding,
en een optimale ontplooiing van de totale persoonlijkheid bij de kinderen nastreeft.