EREDIENSTEN

Tenzij anders vermeld, is het aanvangsuur steeds om 10.00 u., met kindernevendienst en baby-opvang.
 

 

Bij elke zondag staat de Hoofdlezing aangegeven voor de volwassen-eredienst, Kindernevendienst en desgevallend Jeugdkerk. Soms maakt een asterix(*) daar - voor wat betreft de volwassenen-eredienst - een voorbehoud bij.

 

Praktisch :

Het samenkomen op de eerste dag is de inspiratiebron om de overige dagen van de week samen en persoonlijk vorm te geven aan ons geloven in God.

De allerkleinsten kunnen voor het begin van de kerkdienst al terecht bij de Oppasdienst voor baby’s en peuters.

In de kerkdienst staat steeds één bijbelgedeelte in het middelpunt. Na een gezamenlijk begin, waarin voor allen een opstapje is gemaakt naar het centrale bijbelverhaal van die zondag, gaan de kinderen van 3-12 jaar naar de zolder voor hun Kindernevendienst. Daar luisteren ze in twee leeftijdsgroepen naar het verhaal en gaan er vervolgens op een eigen manier mee aan de slag, door er een werkstukje over te maken, er gewoon samen over te babbelen, een kwis te doen, een liedje over aan te leren.

In de Eredienst voor volwassenen gebeurt de bezinning op de tekst vooral door de preek. Dat is een goed bestudeerde uitleg, om van daar uit in te gaan op de vraag wat het voor ons leven en geloven nu en hier betekent.

Rondom het centrale bijbelgedeelte zingen we veel, bidden we voor de noodlijdenden in de wereld en houden we – naast de kollekte voor het kerkwerk - kollekten om hen ook met materiële hulp daadwerkelijk bij te staan. Tenslotte proberen we om, gestimuleerd door het bijbelverhaal en de preek, met gelovige ogen en dus op een hoopvolle manier de week in te gaan.

Orde van de eredienst  

De eredienst kent een klassiek-liturgische opzet en verloopt (na het consistoriegebed door de ouderling van dienst) als volgt:

 

De kroonluchters worden aangestoken
Mededelingen door één van de kerkraadsleden, eindigend met het aankondigen van de introïtuspsalm.

Introïtuspsalm

Na een kort voorspel door de organist, volgt onder het zingen de intocht van de kerkraad.
Voor de liturgische tafel ontvangt de voorganger de handdruk.
Bemoediging en Groet.

Introïtuspsalm (vervolg).
Gebed om Ontferming of van Verootmoediging.
Instemmend zingen.

Gebed bij het openen van de Schrift.
Kinderpreek (niét in zomerperiode; adventstijd; lijdenstijd)
Orgelspel of zingen (intussen gaan de kinderen naar de Kindernevendienst)

Schriftlezingen, één uit het oude en één uit het nieuwe testament.
(al dan niet met tussenzang)
Zingen.
Verkondiging.
Bezinnend orgelspel.

Zingen.
Bediening van de H. Doop (occasioneel) of Avondmaalsviering (5 x per jaar).
Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden "Onze Vader".
Inzameling van de gaven.
Zingen.

Heenzending en zegenbede.

 

Elke zondag drinken volwassenen en kinderen na de eredienst allemaal samen koffie, thee of respectievelijk fruitsap.

Bijzondere diensten

Rond de grote christelijke feestdagen als Kerst, Pasen, Pinksteren zijn er naast de morgendiensten op de dagen zelf, enkele bijzondere kerkdiensten.

Zo begint op Kerstavond om 20.u een sfeervolle Kerstavonddienst. Op Kerstdag houden we een  Familiekerstdienst in een stemmig ingerichte kerk, onder de grote kerstboom.

Voorafgaand aan de feestelijke eredienst op Paasmorgen, is er op Goede Vrijdag om 20.u een ingetogen kerkdienst met aandacht voor het lijden en sterven van Jezus.

Op de jaarlijkse Oogstdienst op de 2de zondag in oktober is de kerk geheel versierd en zamelen we gelden en levensmiddelen in voor organisaties in het Mechelse die zich bezig houden met de opvang van daklozen, vluchtelingen en mensen die om andere redenen
(z)onder bestaansminimum moeten leven.

                 

Rond 31 oktober gedenken we de 16de eeuwse kerkhervorming.

Zoals elke zondag is er ook bij deze bijzondere vieringen steeds baby- en peuteropvang en Kindernevendienst voorzien.